Hover

Cmentarz w Patmaļi

  • Cmentarz w Patmaļi
  • Cmentarz w Patmaļi
  • Cmentarz w Patmaļi
  • Cmentarz w Patmaļi
Adres:
Patmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Telefon:
+371 65475572
Email:
parvalde@liksna.lv