Hover

Personu datu apstrādes privātuma politika

APSTIPRINĀTA
ar Daugavpils pilsētas pašvaldības
tūrisma attīstības un informācijas aģentūras
2018.gada 24. maija rīkojumu nr. 1.-2./28

I. Vispārīgie jautājumi

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot tās personas datus.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģistrācijas Nr.90010652160, juridiskā adrese Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401.

III. Personas datu apstrādes vieta

3. Aģentūras personas datu apstrāde tiek veikta Aģentūras telpās Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un struktūrvienībās (ekspozīcijā “Šmakovkas muzejs”, Daugavpils Tūrisma informācijas centrā un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā).

IV. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

4. Aģentūra apstrādā Jūsu personas datus uzdevumu izpildei sabiedrības interesēs, līgumu izpildei, kā arī normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Aģentūra nodrošina personas datu aizsardzību un ievēro tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
5. Aģentūra veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:
5.1. lietvedības dokumentu uzskaitei;
5.2. darbinieku atlasei, darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai Iestādes grāmatvedības un personāla uzskaites nodrošināšanai;
5.3. informācijas atklātības nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai un Aģentūras publicitātei;
5.4. Iestādes dokumentu un arhīvu pārvaldības nodrošināšanai;
5.5. video novērošanai noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

V. Automatizēta lēmumu pieņemšana

6. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

VI. Personas datu saņēmēju kategorijas

7. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

VII. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

8. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

VIII. Personas datu glabāšanas termiņš

9. Aģentūra saskaņā ar lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai arī tik ilgi, cik tas noteikts normatīvajos aktos.

IX. Datu subjekta tiesības

10. Datu subjektam ir tiesības:
10.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;
10.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
10.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

11. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Aģentūras funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

XI. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos

12. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos – datu aizsardzības speciālists Mārīte Jukša (marite.juksa@daugavpils.lv), tālr. 27007009.

XII. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

13. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011)